Struktura praporu

Organizační struktura 44. lehkého motorizovaného praporu.

Štáb praporu

Štáb je určen k podpoře velitele při velení, řízení, komunikaci a kontrole jednotek praporu. Zajišťuje a vyhodnocuje informace o činnosti nepřítele a stavu vlastních jednotek. Připravuje podklady pro plánovací a rozhodovací proces velitele. Kontroluje, analyzuje
a vyhodnocuje činnost jednotek a navrhuje opatření pro zvyšování schopností a kvality činností. Zpracovává rozkazy a nařízení pro organizaci přípravy a činnosti praporu. Odborně řídí procesy C2 a jednotlivé činnosti, komunikuje s nadřízeným a sousedy. Štáb řídí náčelník štábu (NŠ),
je vnitřně členěn na operační část - zpravodajskou, operační skupinu, skupinu plánování, skupinu bojové přípravy, skupinu řízení AZ a na část bojového zabezpečení - personální skupinu, skupinu logistiky,skupinu komunikačních a informačních systémů a skupinu bezpečnosti informací. Náčelník štábu je velitelem hlavního místa velení praporu.

1. motorizovaná rota, 2. motorizovaná rota, 3. motorizovaná rota

Motorizovaná rota je součástí 44. lehkého motorizovaného praporu. Motorizovaná rota je hlavní bojovou silou lehkého motorizovaného praporu. Plní úkoly v rámci společné nebo kombinované expediční operace, provádí taktické rozvinutí v extrémních klimatických podmínkách,
i v jakékoliv roční i denní době, za každého počasí a v téměř jakémkoliv terénu. Pro plnění úkolů dočasně vyčleňuje jednotky v síle družstva a výše. Základem úspěchu motorizovaných rot v boji je dovedné provedení manévru silami a palbou. Jejich boj se uskutečňuje v součinnosti s ostatními silami a prostředky lehkého motorizovaného praporu.

V jejím čele stojí velitel roty, který je podřízen veliteli praporu a je přímým nadřízeným všech příslušníků roty. Organizačně je motorizovaná rota členěna na velitelský tým, velký komplet SSR TA, skupinu podpory velení, družstvo logistické podpory a tři motorizovaná čety.

Rota zbraní

Rota zbraní je součástí 44. lehkého motorizovaného praporu a je předurčena k plnění úkolů v operacích na území ČR nebo mimo něj, a to samostatně nebo v rámci uskupení. V jejím čele stojí velitel roty, který je podřízený veliteli praporu a přímo nadřízeným všech příslušníků roty.

Velitelská rota

Velitelská rota je součástí praporu je určena k zabezpečení komunikační a informační podpory  systému velení a řízení. Zabezpečuje rozvinutí spojovací soustavy a vzájemnou komunikaci s nadřízeným, v rámci vlastních sil a s podřízenými.

K všestrannému logistickému a bojovému zabezpečení velitelství a štábu praporu v míru i v poli. Podílí se na budování a zabezpečení činnosti velitelského stanoviště praporu především v poli. Zajišťují provoz vojenské techniky ve prospěch hlavních funkcionářů praporu.

Plní úkoly bojového zabezpečení v oblasti průzkumu, ženijního průzkumu a radiačního
a chemického průzkumu.

V jejím čele stojí velitel roty. Jsou mu podřízeni všichni příslušníci roty. Organizačně je rota členěna na velitelské družstvo, velitelskou četu, družstvo zabezpečení velení, družstvo radiačního a chemické průzkumu, ženijní četu, spojovací četu a průzkumnou četu.

Rota logistiky

Rota logistiky je určena k zabezpečení logistické podpory praporu v posádce i v poli. Zabezpečuje správu a údržbu UVZ.

V jejím čele stojí velitel roty, který je podřízený veliteli praporu. Jsou mu podřízeni všichni příslušníci roty. Po odborné stránce jej řídí náčelník oddělení logistiky.

Obvaziště

Zdravotnická podpora, jedna ze služeb zabezpečení boje. Svou zdravotnickou etapou   (Role-1) provádí odsun raněných z bojiště, realizuje neprodlená lékařská opatření k záchraně života a opatření ke stabilizaci základních životních funkcí. Provádí primární péči a specializovanou první pomoc a po provedeném třídění připravuje pacienty k odsunu na vyšší zdravotnickou etapu.

V jeho čele stojí lékař - specialista, který je přímo podřízen veliteli praporu a jsou mu podřízeni všichni příslušníci obvaziště.

Prvek posádkové podpory

Prvek posádkové podpory je samostatnou součástí praporu a je určen k všestrannému zabezpečení posádky.

V jeho čele stojí náčelní prvku, který je přímo podřízen veliteli posádky a jsou mu podřízeni všichni příslušníci prvku posádkové podpory.